Regulamin

1.    INFORMACJA O FIRMIE

Sklep elauber.pl jest prowadzony przez firmę Lauber Sp. z o.o., ul. Poznańska 64, 76-200 Słupsk, NIP: 8392756865, REGON: 771483346, nr KRS: 0000153583, KONTO BANKOWE: 31 1140 1153 0000 2146 3500 1001

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Serwisu internetowego elauber.pl.
 2. Celem działania Serwisu jest umożliwienie znalezienia i zakupu części samochodowych, akcesoriów oraz usług montażu wybranych części.
 3. Dostęp do treści w ramach Serwisu jest bezpłatny.
 4. Cały asortyment towarów oferowanych w ramach Serwisu pochodzi z oferty handlowej Organizatora.
 5. Oferta Serwisu jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

3.    WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Dostęp do treści Serwisu jest otwarty. Stronę internetową Serwisu przeglądać może każdy z dostępem do Internetu.
 2. Każdy Użytkownik korzystający z dowolnej funkcji Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Szczególnie zobowiązuje się do nie zamieszczania treści niezgodnych z prawem (publicznego zniesławiania innych Użytkowników, dopuszczania się pomówień, zastraszania itd.), tak zwanego spamu, treści niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi (zawierających obraźliwy bądź nieprzyzwoity język).
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania.

4.    REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i nie jest wymagana do przeglądania jego treści ani do złożenia Zamówienia.
 2. Rejestracja umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji i usług Serwisu.
 3. W celu dokonania rejestracji Użytkownik wypełnia wniosek dostępny w ramach Serwisu. Po wysłaniu wypełnionego wniosku musi ostatecznie potwierdzić wolę rejestracji.
 4. Wniosek powinien zostać wypełniony zgodnie z prawdą i aktualnym stanem faktycznym.
 5. Użytkownik rejestrujący się w Serwisie otrzymuje osobiste konto, którego Login oraz Hasło ustanawia sam.
 6. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych użytych podczas procesu rejestracji Użytkownik ma prawo do ich zmiany. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikłe z nie poprawienia danych.

5.    SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. Użytkownik może złożyć zamówienia poprzez stronę www.elauber.pl.
 3. Użytkownik może zapoznać się z ofertą Serwisu od momentu wejścia na stronę internetową.
 4. Zamówienie na towary bądź usługi Serwisu złożyć mogą osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, osoby niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz prowadzące d ziałalność gospodarczą.
 5. Oferta przedstawiona w ramach Serwisu nie jest ofertą sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Oferta kupna składana jest każdorazowo przez Użytkownika, a transakcja zawierana jest w momencie jej akceptacji przez Organizatora, Filię lub Warsztat, w zależności od formy dostawy towaru.
 6. W razie dokonania zamówienia Serwis sporządzi potwierdzenie zawarcia umowy i prześle go na adres mailowy klienta.
 7. Każdemu Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość ze Serwisem bez podania przyczyny. Uprawnienie to Użytkownik może zrealizować w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany na stronie Serwisu www.elauber.pl. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.
 8. Realizacja każdego Zamówienia odbywa się w sposób wskazany przez Użytkownika (wybrany spośród oferowanych przez Serwis) oraz we wskazanym przez niego miejscu i czasie.
 9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Serwisu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 10. W przypadku, niedostępności towaru, objętego zamówieniem, Serwis zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym poinformuje Klienta e-mailem lub telefonicznie. Serwis zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku stwierdzenia błędnego skatalogowania części, przypisanych do modelu pojazdu Klienta przez producenta części.

6.     DOSTAWA TOWARU

 1. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane niedokładnym lub błędnym adresem podanym przez Użytkownika w zamówieniu.
 3. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Użytkownik powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
  • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  • niekompletności przesyłki,
  • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia;
  Użytkownik jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku powinien niezwłocznie powiadomić Serwis o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

7.     KOSZT DOSTAWY

 1. Dostawa towaru jest możliwa wyłąznie w obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
 3. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 4. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT z paragonu lub faktura VAT, stanowiące dokument sprzedaży będący dowodem zakupu.

8.     REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Wszystkie towary dostępne w Serwisie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. W przypadku wad fabrycznych towaru, Użytkownik może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub za pośrednictwem Serwisu, bądź podmiotu, który dokonał sprzedaży. Serwis, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@lauber.pl lub zgłaszać telefonicznie pod numerem: +48 (59) 848 11 36, +48 609 998 603. Serwis zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Serwis nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 4. Na wszelkie pytania dotyczące reklamacji telefoniczne odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00.

9.     SPOSOBY POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem a Usługodawcą, o ile związane są z korzystaniem z Serwisu, mogą zostać poddane przez Użytkownika procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów z wykorzystaniem Platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (link do Platformy ODR znajduje się na podstronach Serwisu). Korzystanie z Platformy ODR jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Użytkownika będącego konsumentem i następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

10.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź usunięcia zarejestrowanych kont Użytkowników bez uprzedniego powiadomienia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia działalności Serwisu. Użytkownikom nie przysługują z tego tytuły żadne roszczenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawdo do aktualizacji oferty towarów oraz Warsztatów bez konieczności powiadamiania o tym fakcie.

11.  POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Organizatora w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności:
  • świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług,
  • marketingu usług świadczonych przez Serwis oraz marketingu usług świadczonych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody),
  • obsługi procesu Rejestracji na stronie Serwisu,
  • otrzymywania przez Użytkownika powiadomień o zmianie statusu Produktów, wyrażania opinii na temat Produktów lub usług oraz kontrolowania stanu złożonych przez niego zamówień,
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  • zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu,
  • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
  • dostosowania serwisu Serwisu do potrzeb Klientów,
  • zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży Produktów (włącznie z dostawą Produktów) i obsługi reklamacji.
 2. Organizator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu.
 3. Organizator oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

12.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. Umowy sprzedaży są zawierane  w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Serwisu.
 4. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.elauber.pl oraz w siedzibie Organizatora Serwisu.

© Lauber Sp. z o.o. - Producent części samochodowych

× This site uses cookies to store information on your computer.
By using this site you agree to the placement of cookies on your computer in accordance with the terms of privacy policy.
Learn more here